1.    Σύμβαση μίσθωσης

Ισχύει  μόνο ότι  γραπτώς αναφέρεται στην συμφωνία , προφορικές συμφωνίες δεν έχουν καμία ισχύ. Εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι παρόντες γενικοί όροι συνεργασίας και συναλλαγής.

2.    Τιμή ενοικίασης

Το μίσθωμα υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.

Εκτός και αν συμφωνηθεί διαφορετικά, το μίσθωμα παραδίδεται και επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις του εκμισθωτή .Οι τιμές είναι, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι διαφορετικό , ημερήσιες και χρεώνονται με την έναρξη κάθε 24ώρου. Αν ο ενοικιαστής επιστρέψει το αντικείμενο ενοικίασης χωρίς να το έχει καθαρίσει επαρκώς , ενδέχεται να χρεωθεί με τέλη καθαρισμού .

3.    Τρόπος πληρωμής

Ο εκμισθωτής απαιτεί την άτοκο κατάθεση χρηματικής εγγύησης στην αξία του μισθώματος όταν δεν υπάρχει άλλης μορφής  εγγύηση . Το μίσθωμα είναι πληρωτέο κατά την επιστροφή του μισθώματος και καταβάλλεται με μετρητά. Αν καθυστερήσει η πληρωμή , και για κάθε υπενθύμιση πέραν της πρώτης θα χρεώνονται τέλη επικοινωνίας σε κάθε επαφή . Σε περίπτωση που ο μισθωτής καθυστερήσει την πληρωμή του  μισθώματος πέρα τις 30 ημέρες , θα επιβαρύνεται για κάθε μήνα καθυστέρησης με μηναίο τόκο υπερημερίας 1% .

4.    Κρατήσεις , Παραλαβές , Ακυρώσεις

Κράτηση μηχανήματος που συμφωνήθηκε για συγκεκριμένη ώρα και για οποιονδήποτε λόγο είναι σε καθυστέρηση μπορεί να ακυρωθεί από τον πελάτη και θα του επιστραφεί η τυχόν  προκαταβολή χωρίς καμία άλλη αξίωση αποζημίωσης.

Κρατήσεις που δεν παραλήφθηκαν μέχρι μία ώρα μετά την συμφωνημένη ώρα , ακυρώνονται και το μηχάνημα παραμένει ελεύθερο προς διάθεση.

5.    Χρήση του μισθώματος

Τα μηχανήματα μισθώνονται κατά κανόνα για προσωπική χρήση του μισθωτή ή των προσώπων που αναφέρονται γραπτώς στη σύμβαση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να παραδώσει το μίσθωμα σε πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του ή που συνεργάζεται μαζί τους για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών που περιγράφει  η σύμβαση και μόνο.

Ο μισθωτής απαγορεύεται να υπενοικιάζει το μισθωμένο αντικείμενο ή ακόμα να το δανείσει ή παραχωρήσει σε τρίτους . Οποιαδήποτε παραβίαση οδηγεί σε άμεση λήξη της σύμβασης , επιστροφή του αντικειμένου και εξόφληση της σύμβασης και  δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες αποζημιώσεις .

Ο μισθωτής παραλαμβάνει το αντικείμενο σε αρίστη λειτουργική κατάσταση από τον εκμισθωτή και οφείλει να ελέγξει το αντικείμενο για την λειτουργικότητα και την πληρότητα των συμπαραδιδόμενων όπως περιγράφονται στην σύμβαση .

 Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οδηγίες χρήσης  του κατασκευαστή και θα αποφεύγει κάθε υπερφόρτωση του .

Τα εγχειρίδια σωστής χρήσης είναι στην διάθεση του καθώς και  το τεχνικό προσωπικό είναι σε συνεχή τηλεφωνική διαθεσιμότητα για να υποστηρίξει την σωστή εφαρμογή .

Εάν, κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατηρηθεί κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη , ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να διακόψει την εργασία και να συμβουλευτεί τον τεχνικό μας .Εάν συνεχίσει με δική του ευθύνη να το χρησιμοποιεί , τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να υποκαταστήσει κάθε πρόσθετη ζημιά που θα προκληθεί .

Το αργότερο  κατά την επιστροφή του μηχανήματος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει οτιδήποτε παρατήρησε και μπορεί να θέση σε κίνδυνο τον επόμενο χρήστη .

6.     Ευθύνη του μισθωτή

Ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται για βλάβες κανονικής χρήσης , οφείλει όμως σε περίπτωση βλάβης  να παρέχει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν προκλήθηκε από τον ίδιο.

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τις ζημίες που θα προκληθούν από αυτόν ή τους χρήστες στο μηχάνημα μέχρι το επίκαιρο κόστος αντικατάστασης με αντίστοιχο νέο μηχάνημα .Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση απώλειας.

7.    Ευθύνη του εκμισθωτή

Ο εκμισθωτής είναι υπεύθυνος για ζημίες που θα προκληθούν από βαριά αμέλεια ή δόλο του . Η όποια αποζημίωση διεκδικηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25πλασιο του ημερήσιου μισθίου.

Η ευθύνη του δεν περιλαμβάνει βλάβες κατά της ζωής, την σωματική ακεραιότητα ή την υγεία καθώς και ευθύνες για κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος που  αφορούν τον κατασκευαστή .

Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση του μισθίου.

8.    Καταγγελία της σύμβασης μίσθωση και το δικαίωμα υπαναχώρησης

Σοβαρή παραβιάσει των υποχρεώσεων του μισθωτή όπως περιγράφονται στην μίσθωση ή από στους γενικούς όρους ενοικίασης επιτρέπουν στον εκμισθωτή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ισχύ.

Με την καταγγελία και εφόσον έχει εξοφληθεί το μίσθωμα μέχρι την ημερομηνία  λύσης της σύμβασης σταματούν και όλες οι ανοιχτές υποχρεώσεις . 

Ο εκμισθωτής μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση χωρίς προειδοποίηση, εφόσον ο μισθωτής είναι σε καθυστέρηση με το ενοίκιο.

9.     Διένεξη και δικαιοδοσία

Τόπος εκτέλεσης και δικαιοδοσία για όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

10.   Αλλαγές νομοθεσίας

Σε περίπτωση που κάποιες παραγράφους των γενικών όρων ενοικίασης ακυρωθούν αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων παραγράφων .